Finansowanie inwestycji

W poniższym rozdziale przedstawiono wybrane działania i programy skierowane do osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz rolników. Nie zostały uwzględnione działania skierowane do: osób prowadzących działalność gospodarczą, wyłącznie do samorządów regionalnych, stowarzyszeń i innych.

 

Tabela 1. Możliwości uzyskania wsparcia oraz wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji OZE w Polsce w latach 2014-2020 dla osób fizycznych oraz rolników

Nazwa programu

Fotowoltaika

 

Małe elektrownie

wiatrowe

Mikrobiogazownie

 

Kolektory

słoneczne

Pompy ciepła

 

Kotły na biomasę

 

PROW 2014 - 2020

7.5.1 Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych).

Dotacja

50 – 60%

Beneficjent

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa.

RPO 2014 - 2020

Działanie w zależności od województwa. Spis osi priorytetowych we wszystkich województwach podano w tekście poniżej.

Dotacja

Max 85%

Beneficjent:

właściciel budynku mieszkalnego

Dotacje na kolektory słoneczne NFOŚiGW 2010-2014

-

-

-

Dotacja na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych. Program trwa do końca 2014r.

-

-

Dotacja

-

-

-

45%

-

-

Beneficjent

-

 

-

Osoby fizyczne, lub wspólnoty mieszkaniowe

-

-

Program Prosument NFOŚiGW 2014-2018

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4 Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Dotacja

Lata 2014 – 2015: w wysokości 40%

Lata 2016 - 2020: w wysokości 30%

Lata 2014 – 2015: w wysokości 20%

Lata 2016 – 2020: w wysokości 15%

Wyłącznie w połączeniu z mikroinstalacją do wytwarzania energii elektrycznej

Beneficjent

Właściciel budynku mieszkalnego

WFOŚiGW

W zależności od województwa kredyty z dopłatami do oprocentowania kredytów

 

W zależności od województwa, w przypadku Mazowsza - nazwa działania: Zakup i montaż kolektorów słonecznych.

W zależności od województwa, w przypadku Mazowsza - nazwa działania: Zakup i montaż pomp ciepła.

W zależności od województwa, w przypadku Mazowsza - nazwa działania: Modernizacja indywidualnych kotłowni

przez osoby fizyczne

.

Dotacja

45%

25%

45%

Beneficjent

Samorządy regionalne, lub ich związki działające na rzecz mieszkańców. Bezpośrednim beneficjentem są właściciele budynków mieszkalnych

Samorząd gminny lub powiatowy

W zależności od gminy lub powiatu na podstawie uchwały gminy lub powiatu.

-

W zależności od gminy lub powiatu na podstawie uchwały gminy lub powiatu.

Dotacja

Od 10% do 50%

-

Od 10% do 50%

Beneficjenta

właściciel budynku mieszkalnego

-

właściciel budynku mieszkalnego

 


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich [1]

Programem wsparcia skierowanych wyłącznie dla sektora rolnego jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Ze względu, że obecna edycja programu na lata 2007 – 2014 uległa już zakończeniu przedstawiono nowy program na lata 2014 – 2020. Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W ramach działania: 7.5.1 Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych) możliwe jest uzyskanie dotacji dla gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą min. na montaż i instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie. Wysokość wsparcia wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych (w przypadku dwóch i więcej rolników), lub do 50% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach. Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu instalacji OZE, koszty ogólne związane z wydatkami na: przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, kierowanie robotami budowlanymi, opłatami za konsultacje, opłatami za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł.

 

Regionalne Programy Operacyjne

W każdym z województw jest ustalany odrębny Regionalny Program Operacyjny (RPO) określający poziom, cel wsparcia, zasady, kryteria szczegółowe i ograniczenia dotyczące realizacji projektów. RPO przewidziany na lata 2007- 2014 jest w fazie zakończenia i nie są przewidziane e nabory nowych wniosków. Obecnie projekty RPO przewidziane na lata 2014 - 2020 są w fazie zatwierdzania przez Komisję Europejską (ten etap może potrwać 6 miesięcy) [2]. W niektórych województwach beneficjentami działań nakierowanych na wsparcie energetyki słonecznej mogą być wyłącznie instytucje publiczne (np. samorządy regionalne), które w dalszej kolejności mogą przekazywać fundusze osobom indywidualnym.

W obecnych projektach RPO jest podkreślany rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wzrost znaczenia energetyki rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki prosumenckiej. Działania przewidziane są w zależności od województwa w dwóch priorytetach inwestycyjnych: 1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 2. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Informacji o naborach wniosków należy szukać na stronach urzędów marszałkowskich województw.

 

Tabela 2. Priorytety w ramach RPO w latach 2014 - 2020 na działania dotyczące energetyki odnawialnej.

 

Województwo

Oś priorytetowa

dolnośląskie

III. Gospodarka niskoemisyjna

kujawsko-pomorskie

IV. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

lubelskie

V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

lubuskie

III. Gospodarka niskoemisyjna

łódzkie

III. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska

małopolskie

IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

mazowieckie

III. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

opolskie

Gospodarka niskoemisyjna

podkarpackie

III. Czysta energia

podlaskie

V. Gospodarka niskoemisyjna

pomorskie

XI. Środowisko

śląskie

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

świętokrzyskie

III. Efektywna i zielona energia

warmińsko-mazurskie

IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

wielkopolskie

III. Energia

zachodniopomorskie

III. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektów Regionalnych Programów Operacyjnych 2014- 2020Dotacje na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do końca 2014 r. trwa realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) program dotacji do zakupu kolektorów słonecznych. Program cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy zbudowanie w ciągu 3,5 lat (ze wsparciem NFOŚiGW) 58 019 instalacji na kwotę dotacji 387 691 tys. zł. o łącznej powierzchni 414, 6 tys. m2 Przeznaczony jest on dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Program przewiduje dopłaty do kredytu bankowego udzielanego przez banki, które spełniły wymagania określone przez NFOŚiGW. Z programu dofinansowania wyłączeni są beneficjenci korzystający z sieci ciepłowniczej. Z programu dotacji do kolektorów mogą skorzystać również rolnicy pod warunkiem, że kolektory słoneczne wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym, a nie w działalności rolniczej. Wysokość dotacji na kolektory wynosi 45% kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2250 zł brutto/m2 powierzchni apertury kolektorów. Należy zauważyć, że efektywna dotacja na kolektory wynosi nieco mniej niż wynikające z ogólnych założeń budżetowych programu 45% kosztów kwalifikowanych. Wynika to z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej dotacji na kolektory (odpowiednio do skali podatkowej w wysokości 18 lub 32 %) oraz doliczenia kosztów obsługi kredytu. Efektywna dotacja wynosi więc ok. 37% (przy pierwszym progu podatkowym) kosztów kwalifikowanych. Aby uzyskać dotację należy złożyć w banku (jest 7 wybranych banków) wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt. Do kredytu załącza się m.in. ofertę wykonawcy, czy też projekt instalacji. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

 

Program Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Prosument został ogłoszony przez NFOŚiGW w 2014 r. i zastąpi opisany powyżej program dotacji na zakup instalacji kolektorów słonecznych. Pełna nazwa programu brzmi "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii". Jak wskazuje nazwa, dotacje zostaną przeznaczone na wszystkie mikroinstalacje OZE, tj: kotły na biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikro-kogeneracyjne (np. biogazownie). Jednakże w tym programie beneficjenci będą mogli otrzymać dotację wraz z pożyczką wyłącznie na:

  • mikroinstalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej, tj. systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i mikro-kogeneracja;

  • mikroinstalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej w systemach hybrydowych z mikroinstalacjami OZE do wytwarzania ciepła(np. system fotowoltaiczny w połączeniu z kolektorami słonecznymi, mikrowiatraki z kotłami na biomasę.

 

Program wyklucza otrzymanie wsparcia wyłącznie na zakup kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, czy pomp ciepła.

W ramach programu, będzie możliwe otrzymanie dotacji wraz pożyczką oprocentowaną w wysokości 1 % w stosunku rocznym. Program adresowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych oraz takich gdzie min. 50% powierzchni użytkowej jest przeznaczona na cele mieszkalne.

 

Tabela. 3. Przewidywana wysokość dotacji w programie Prosument

 

Lata 2014-2015

Lata 2016-2020

systemy fotowoltaiczne

40%

30%

małe elektrownie wiatrowe

40%

30%

mikrokogeneracja

40%

30%

kolektory słoneczne

20%

15%

Kotły na biomasę

20%

15%

Pompy ciepła

20%

15%Program będzie realizowany zarówno przez samorządy, jak też przez wybrane wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wybrany w przetargu bank. Beneficjentami będą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe. Na lata 2014-2015 uruchomiona została część pilotażowa programu w wysokości 300 mln zł.

 

Tabela 4. Realizacja programu Prosument

 

Część

Forma

Budżet

2014-2015

Minimalna kwota wniosku do NF

Informacje o formie dofinansowania

4a)

dla samorządów

100 mln zł

1 mln zł

Wnioski zbiorcze składane przez JST do NF

4b)

poprzez banki

100 mln zł

---

Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla banków

4c)

poprzez WFOŚiGW

100 mln zł

1 mln zł

Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGWWojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) udzielają dofinansowania na projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym roku i w danym województwie. Nabory wniosków i wysokość wsparcia mogą różnić się między sobą. Zazwyczaj realizowane są kredyty z dopłatami do oprocentowania kredytów, bądź też ogłaszane konkursy dla danych priorytetów. Przykładem jest tu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który uruchomił program "Zakup i montaż pomp ciepła” w formie dotacji. Przewidywana alokacja środków wynosi 1.000.000 zł. Program jest skierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Koszty kwalifikowane obejmują: koszt zakupu i montażu nowej pompy ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi niezbędnymi do przeprowadzania montażu pompy, koszt innych materiałów i urządzeń (o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji), koszt przygotowania dokumentacji technicznej, podatek VAT (uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia/odzyskania na mocy odrębnych przepisów). Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są wydatki poniesione po 02.01.2013 r. Rozliczeniu ze środków Funduszu mogą podlegać jedynie wydatki poniesione po dacie decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie.

 

Samorządy gminne i powiatowe

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. umożliwiła m.in. osobom fizycznym otrzymywanie dotacji na pompy ciepła z budżetu gminy lub powiatu. W ustawie nie określono trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczególne samorządy ustalają je we własnym zakresie na podstawie uchwał. Wysokość wsparcia różni się między sobą i wynosi od 10% do 50% kosztów. Jako przykład może posłużyć gmina Jawornik Polski w woj. podkarpackim. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 10% poniesionych kosztów (określonych na podstawie faktur VAT lub rachunków) lecz nie więcej niż 500 zł. Dotacje udzielane są na zakup: kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub małych elektrowni wiatrowych.

 

Bardziej szczegółowych informacji na opisany temat może udzielić Piotr Dziamski z Instytutu Energetyki Odnawialnej,

mail: pdziamski@ieo.pl, www.ieo.pl

 

Przypisy:

[1] Program został przyjęty przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014r. i został przekazany do Komisji Europejskiej. Jeśli Komisja Europejska w ciągu kolejnych 6 miesięcy pozytywnie zatwierdzi program, po tym okresie rozpocznie się rozdysponowywanie środków finansowych.

[2] Większość projektów RPO zostało przesłanych do Komisji Europejskiej na początku kwietnia

Wyszukiwarka
Kanał Youtube
 
Facebook
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.