Raporty

Chcemy OZE, ale nie na kredyt

Finansowanie jest jedną z kwestii dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które budzą największe wątpliwości wśród rolników. Dlatego postanowiliśmy zapytać, jakie warunki finansowe skłoniłyby Państwa do podjęcia decyzji o inwestycji w mikroinstalację OZE.

Raport powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.

Logotyp NFOŚiGW

Faktem jest, że finansowanie należy do głównych przyczyn, dla których rolnicy nie decydują się na instalację OZE. Potwierdzają to liczne analizy. Wyniki badania Instytutu HOMO HOMINI oceniającego poziom popytu na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wskazują, że czynnikiem najbardziej zniechęcającym do inwestycji w OZE jest brak wystarczających środków własnych na instalacje OZE i konieczność wzięcia kredytu (47%). Choć już jedna czwarta ankietowanych podkreśla przy tym atrakcyjną formę dofinansowania do spłat kredytu jako element, który mógłby wpłynąć pozytywnie na zakup OZE.Źródło: Ocena poziomu popytu na dofinansowanie zakupu i montaż pomp ciepła dla osób fizycznych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w latach 2011-2014 dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI, (Warszawa, styczeń 2011).

 

Zatem, jeśli finansowanie, to jakie? Na jakim poziomie? Na co miałyby być przeznaczone środki z dotacji? O to zapytaliśmy użytkowników strony: www.gospodarzzenergia.pl w kolejnej sondzie. Raport został opracowany na podstawie 24 odpowiedzi. Wyniki, w powiązaniu z innymi badaniami w tym obszarze przeprowadzonymi na większej liczbie respondentów, pozwalają na sformułowanie podstawowych wniosków i rekomendacji co do sposobu finansowania mikroinstalacji OZE.

Do niniejszego raportu wykorzystano wyniki badań przygotowanych na zlecenie NFOSIGW dotyczących stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

Pierwsze pytanie zadane w sondzie na stronie www.gospodarzzenergia.pl dotyczyło najchętniej wybieranych źródeł finansowania inwestycji OZE w gospodarstwach. Zdecydowana większość - 83% badanych - wskazało na dofinansowanie ze środków krajowych lub UE. 13% odpowiedziało, że skorzystałoby z preferencyjnych kredytów bankowych. Nikt nie uwzględnił pożyczki od znajomego lub członka rodziny. Warto zaznaczyć, że kredyt komercyjny nie jest zbyt chętnie wybierany, ponieważ wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie chodzi już o same odsetki od zaciągniętego kredytu, ale o inne koszty związane z rozpatrzeniem wniosku, przyznaniem kredytu i marżą banku.[1]


Źródło: sonda na stronie www.gospodarzzenergia.plWarto przywołać jeden z najbardziej popularnych w ostatnich latach programów dotacyjnych NFOSIGW. Od 2010 roku właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych oraz niezbędnej aparatury (łącznie z kosztami przygotowania projektu i usługą montażu instalacji) do pozyskania ciepłej wody użytkowej. Warunkiem skorzystania z dotacji jest podpisanie stosownej umowy oraz zaciągnięcie kredytu bankowego. Dotacja jest przekazana po zrealizowaniu inwestycji na konto banku udzielającego kredytu, jako spłata części kredytu zaciągniętego na pokrycie kosztów realizacji inwestycji. Zanim uruchomiono program przeprowadzono badania nt. stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych.[2] Respondentom zadano pytanie: W jakim stopniu jest Pan(i) zainteresowany(a) uzyskaniem dotacji na takich warunkach?

Źródło: Badania stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych wśród gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Raport z badania jakościowego i ilościowego, GFK Polonia, styczeń 2010 r.Rzeczywisty poziom zainteresowania gospodarstw domowych dotacją do kredytu finansującego inwestycję proekologiczną przewidywało 16% respondentów. Zatem poparcie dla tej formy dotacji rośnie.

Dla porównania, w podobnym badaniu dotyczącym pomp ciepła odpowiedzi udzielone na pytanie: „Czy rozważył(a)by Pan(i) wzięcie kredytu na założenie pompy ciepła?” wskazały, iż zdecydowana na zaciągniecie kredytu na inwestycję byłaby wówczas jedna piąta respondentów. (Badani przed pytaniem zostali poinformowani o kosztach inwestycji oraz o sposobie funkcjonowania planowanych dotacji polegających na częściowych dopłatach do kredytu zaciągniętego na zakup oraz montaż pomp ciepła). Stąd wniosek, że odpowiednio przedstawiony mechanizm działania dotacji w formie dopłat do częściowej spłaty kredytu mógłby wywołać efekt przyrostu liczby inwestycji o 11%.[3]

 

Źródło: Ocena poziomu popytu na dofinansowanie zakupu i montaż pomp ciepła dla osób fizycznych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w latach 2011-2014 dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI, Warszawa, styczeń 2011 r.W sondzie na stronie www.gospodarzzenergia.pl ankietowani mieli wskazać także, jaki procent wsparcia w formie dotacji byłby dla nich na tyle atrakcyjny, aby podjąć decyzję o skorzystaniu z dotacji przy inwestycji w instalację OZE. Najwięcej ankietowanych 38% wybrało możliwość „60%" wsparcia inwestycji ze środków dotacji jako najkorzystniejszą. Nieco rzadziej wybierane były dwie kolejne możliwości: "każdy poziom dofinansowania w formie dotacji byłby pożyteczny" oraz "80%" wsparcia. Małym zainteresowaniem - jedynie 4% badanych - cieszyłoby się wsparcie w formie dotacji na poziomie „40%". Żaden z ankietowanych nie wybrał jako korzystnej formy wsparcia „20%” udziału dotacji w kosztach inwestycji.

Źródło: sonda na stronie www.gospodarzzenergia.pl

 


Dane te pokrywają się z wynikami badań przeprowadzanych na zlecenie NFOŚiGW (nt. kolektorów słonecznych i pomp ciepła). Pokazały one, że najczęściej wskazywanym minimalnym poziomem wsparcia inwestycji w kolektory słoneczne było 50%. Większość respondentów byłaby zainteresowana subwencją w wysokości minimum 70%. Wnioski są jednoznaczne - poniżej 50% dofinansowania zainteresowanie dotacją skokowo maleje (z 58% do 7% przy dotacji na poziomie 40%).

 

Źródło: Badania stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych wśród gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Raport z badania jakościowego i ilościowego, GFK Polonia, styczeń 2010 r.Warto przytoczyć także podobne badania, gdzie ankietowani wypowiadali się na temat najkorzystniejszej wysokości dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu na zakup i montaż pompy ciepła.

Źródło: Ocena poziomu popytu na dofinansowanie zakupu i montaż pomp ciepła dla osób fizycznych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w latach 2011-2014 dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI, Warszawa, styczeń 2011 r.Największy skok zainteresowania (ok. 28,9%) odnotowano się między 40% a 50% udziałem dotacji, przy mniejszej intensywności dynamika wzrostu zainteresowania zdecydowanie maleje. Z sondy, jak i również z przytaczanych badań, można sformułować istotny wniosek - największy przyrost zainteresowanych dopłatami odnotowano w przedziale między 40% a 80% udziałem subwencji w całkowitej kwocie inwestycji.

A jakie są efekty programu NFOSIGW, gdzie dotacja finansowała 45% kredytu bankowego? Z ostatnich raportów NFOSIGW wynika, że w ramach realizowanego projektu wypłacono dopłatę na 65 617 przedsięwzięć w łącznej wysokości 437 492 tys. zł. Średni jednostkowy koszt dofinansowania dla 1 m2 kolektorów wyniósł 2,23 tys. zł, a średnia instalowana powierzchnia kolektorów brutto to 7,14 m2. Na zestaw solarny średnio uzyskano dotacje w wysokości 6,7 tys. zł, przy średnim koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania równym 14,8 tys. zł na zestaw.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne/biezace-efekty-wdrazania/Uczestników sondy (na stronie www.gospodarzzenergia.pl) zapytaliśmy również, na co powinny być przeznaczone pieniądze z dotacji: 32% ankietowanych stwierdziło, że na zakup urządzenia wytwarzającego energię lub ciepło z OZE, 28% uznało, że dotacja powinna obejmować także instalację urządzenia wytwarzającego energię lub ciepło z OZE.

 Źródło: sonda na stronie www.gospodarzzenergia.pl

 

Ostatnie pytanie dotyczyło zagospodarowania nadwyżek energii. Zdecydowana większość ankietowanych (59%) wskazała odpowiedz, że najchętniej odsprzedałoby ją operatorowi sieci, po takiej cenie, po jakiej kupuje od niego energię, jedynie 4% wskazało odpowiedz, że nie zależy im na produkcji nadwyżek, chcą jedynie produkować tyle energii, ile im jest potrzebne.
Możliwość magazynowania energii chciałoby mieć 21% uczestników sondy. Ten ostani wynik może wskazywać na rosnącą popularnosć technologi umożliwiających przechowywanie energii. Eksperci prognozują, że w stosunkowo krótkim czasie technologie magazynowania energii rozwiną się znacznie, a ich ceny będą na tyle atrakcyjne, że rozwiązania znajdą zastosowania we wszystkich obszarach użytkowania energii elektrycznej.[4]

Źródło: sonda na stronie www.gospodarzzenergia.pl„Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku" zakładają brak subsydiowania jakichkolwiek technologii. OZE- jak jest to podkreślane- ma się rozwijać w Polsce bez wsparcia w przeciwieństwie do Niemiec, gdzie rozwój energii odnawialnej bazował na wsparciu w postaci taryf gwarantowanych - podkreślił Filip Thon.[5]

Jednocześnie warto zaznaczyć, że w perspektywie finansowej 2014-2020, na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc działania z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, Polska ma otrzymać z UE ok. 9 mld euro.[6] Obecnie dofinansowanie instalacji można uzyskać w ramach programu Prosument (http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/).

 

Przypisy:

[1] Badania stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla wspólnot mieszkaniowych Raport z badania jakościowego i ilościowego. GFK Polonia, styczeń 2010.

[2] Tamże

[3] Ocena poziomu popytu na dofinansowanie zakupu i montaż pomp ciepła dla osób fizycznych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w latach 2011-2014 dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI, (Warszawa, styczeń 2011 r.)

[4] H. Majchrzak, Magazynowanie energii jako remedium na problemy OZE, „Czysta Energia”(7-8 (155-156)/2014, s. 10.

[5] http://www.rwe.pl/web/cms/mediablob/pl/2560216/data/2562680/2/start/dla-mediow/aktualnosci/rwe-nowoczesne-technologie-energetyczne-szansa-dla-rozwoju-polski/Scenarusze-rozwoju-technologii-na-polskim-rynku-energii-do-2050-roku.pdf

[6]       http://odnawialnezrodlaenergii.pl/oze-aktualnosci/item/883-polska-dostanie-z-ue-ponad-9-mld-euro-na-oze-i-efektywnosc-energetyczna

 

 

 

Zobacz pozostałe raporty
Wyszukiwarka
Kanał Youtube
 
Facebook
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.